ศิลปหัตถกรรม 62 ระดับเขต


แสดง 72 รายการ
ประเภทกลุ่มสาระฯ/กลุ่มงานรายการผลคะแนนเหรียญอันดับชื่อนักเรียนครูฝึกสอนดาวน์โหลด
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
ประเภทกลุ่มสาระฯ/กลุ่มงานรายการผลคะแนนเหรียญอันดับชื่อนักเรียนครูฝึกสอนดาวน์โหลด
สพป. คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายสหรัชต์ สุขผล 1. นางสาวปิยนุช อรรถวิภานนท์   
สพป. คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 30 เข้าร่วม 34 1. เด็กชายปุญญพัฒน์ ปานอุบล 1. นางสาวชนันภรณ์ สิทธิสกุลรัตน์  
สพป. ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 72 เงิน 40 1. เด็กหญิงจิดาภา พีรนันทปัญญา 1. นางสาวแจ่มนภา ยอดอาจ  
สพป. ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 88 ทอง 1. เด็กชายณัฏฐ์ ตันติตยาพงษ์ 2. เด็กชายพงศ์พันธ์ รัตนุ่มน้อย  1. นางสาวจริยาพร หันตุลา 2. นางสาวสุวรรณา รัตนไพร  
สพป. ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอารชวิน ผดาศรี 1. นางสาวแจ่มนภา ยอดอาจ  
สพป. คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 74.50 เงิน 23 1. เด็กหญิงกวิสรา แซ่ย่าง 2. เด็กชายธิติ จำนงมี  1. นางสาวนันทนา บดีรัฐ 2. นางสาวอัจฉราพร แป้นเกิด  
สพป. คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 64 ทองแดง 1. เด็กชายชลชัย อินผลึก 1. นางสาวนัชชา ตรีเหรา   
สพป. วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 72 เงิน 1. เด็กชายพลัฏฐ์ ชุ่มสากล 2. เด็กชายอัครวินท์ พาราพรหม  1. นางสาวจิรัชยา ศรีทอง 2. นางสาวยุวรินทร์ สนิทสุริวงษ์   
สพป. สังคมฯ การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 81.33 ทอง 18 1. เด็กชายวชิรวิทย์ โพธิถาวรสกุลย์  1. นางสาวลดาพร ปานพินิจ  
สพป. สังคมฯ การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 66 ทองแดง 69 1. เด็กหญิงกฤษฏิ์ณิชา ถาวรตระการ 2. เด็กชายอมเรศ ทองจำรูญ  1. นางกชกร เทียนบุตร 2. นางสาวลดาพร ปานพินิจ  
สพป. ศิลปะ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 33 1. เด็กหญิงรัชต์ธร แก้วสุโพธิ์ 1. นางสาวพัชรี เต็มเกษม  
สพป. สังคมฯ การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 72 เงิน 14 1. เด็กหญิงกัญจน์ชญา ทองแก้ว 2. เด็กหญิงชฎาธาร รักซ้อน 3. เด็กหญิงทิตา สว่างวงษ์ 4. เด็กหญิงบวรรัตน์ เจี่ยเจริญ 5. เด็กหญิงปาริศา จิรฐิติพงศ์ 6. เด็กหญิงพิมพ์ชนก แรตขาว 7. เด็กหญิงพิมลพรรณ ม้าห้วย 8. เด็กหญิงสิทธิสินี ถนอมญาติ 9. เด็กหญิงอรฉัตรญาณ์ จำรูญฤทธิพงศ์ 10. เด็กหญิงอริญชยา พรมแจ้ง  1. นางสาวกฤติมาพร วงศ์อินทร์ 2. นางสาวลดาพร ปานพินิจ 3. นางสาวอรัญญา จิตรเอื้อ   
สพป. ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 32 1. เด็กหญิงจิดาภา แสระสินธ์ 1. นางสาวพัชรี เต็มเกษม  
สพป. ศิลปะ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 68 ทองแดง 27 1. เด็กหญิงธนัฐชา เบี้ยใคล 2. เด็กหญิงภัทรวดี วิชัย  1. นางสาวณัฏฐ์ธนัน บุญปก 2. นางสาวพัชรี เต็มเกษม   
สพป. ภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ) การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 79.33 เงิน 26 1. เด็กหญิงฐิติมา ซุ่มสากล  1. นางสาวนิรันดร์รัตน์ จันทร์ศรี  
สพป. คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 31 1. เด็กชายชนม์ชนก จันสันเทียะ 2. เด็กชายนิธิกร ชีพสมทรง 1. นายณัฐวุฒิ วัลภา 2. นายเจษฎา เรืองรักษา  
สพป. คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 41 1. เด็กหญิงกนกพร สินธุบัว 2. เด็กหญิงรังสิมา กลิ่นเผ่น  1. นางสาวทองดี คล้ายโต 2. นางสาววรณัน เยรัมย์  
สพป. คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 67 ทองแดง 33 1. เด็กชายณัฐพัชร์ วัลภา 2. เด็กชายปรัตถกร สนนาค 1. นางสาวแพรวพรรณ ประวัติ 2. นายวิทยา จีนสันเทียะ  
สพป. คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 17 1. เด็กชายธนพล ทิพยานนท์ 2. เด็กชายสิรวิชญ์ ณัฐรุจา  1. นายประยงค์ รัชตะสาคร 2. นายเจษฎา เรืองรักษา   
สพป. ภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ) การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 79 เงิน 14 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์ ติยวัฒน์ 2. เด็กหญิงทิพรัตน์ ตอประเสริฐ 1. นางสาวอิงคนาถ ดีบุญชัย 2. นางสาวประภารดี มะละกา   
สพม. คอมพิวเตอร์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 1. เด็กชายกฤษฎา เรืองรักษา 2. เด็กหญิงชมปวีร์ ดาวนุไร 3. เด็กชายเค็นอิชิโร่ คุโบกิ 1. นายเจษฎา เรืองรักษา 2. นายณัฐวุฒิ วัลภา  
สพม. การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 1. นางสาวธนวรรณ พงษ์จรูญ 2. นายธีรยุทธ เกตุทอง 3. นางสาวพฤกษา แซ่หยิ่ง 1. นางสาวสุภาภรณ์ พูลโสภา 2. นางฉัฐมา ศิริสมบัติ  ดาวน์โหลด 
สพม. คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 74 เงิน 1. เด็กชายกิตติโชค ผอบแก้ว 2. เด็กชายพิชยะ พึ่งกลั่น 1. นางสาวนิราภร สุทธิสกุล 2. นางสาวกนกวรรณ ผลบุญ ดาวน์โหลด 
สพม. คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81.50 ทอง 11 1. เด็กชายธนเทพ บุญประเสริฐ 1. นายชัยยุทธ พืชมาก 2. นายมรกต พรรณพิจิตร ดาวน์โหลด 
สพม. คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83.66 ทอง 1. นางสาวพัชญ์สิตา ชัยกิจวรีร์กุล 2. นางสาวหญิง เฉา 1. นายณัฐวุฒิ วัลภา ดาวน์โหลด 
สพม. คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89 ทอง 1. นายก้องภพ เคนรัง 2. นางสาวภัสสรแก้วชญา ผลบุตร 1. นายมรกต พรรณพิจิตร 2. นายชัยยุทธ พืชมาก ดาวน์โหลด 
สพม. คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 14 1. เด็กชายจตุพล วิเศษ 2. เด็กชายสุวรรณภูมิ สร้อยสกุล 1. นายวาธิกร นนท์พันธ์ 2. นายประยงค์ รัชตะสาคร ดาวน์โหลด 
สพม. คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 84.43 ทอง 1. เด็กชายปัฌชญา วงศ์หาเทพ 2. เด็กชายปัณณธร ซื่อตรง 1. นางกองมี ฉัตรแก้ว 2. นายประยงค์ รัชตะสาคร ดาวน์โหลด 
สพม. ภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ) การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 52.33 เข้าร่วม 24 1. เด็กหญิงศศิะร แก้งฝ่านอก 1. นายปิยะณัฐ แก้วมณีชัย ดาวน์โหลด 
สพม. ภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ) การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 67 ทองแดง 11 1. นางสาวสุภณัฐดา ดีสมบัติ 1. นายกวีธัช ธนศรีบุญเรือง ดาวน์โหลด 
สพม. ภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ) การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 62 ทองแดง 1. นางสาวบุษยารัตน์ ชัยศิลป์โสภณ 2. นายปรภต มูลแก้ว 3. นายปัณณทัต พิมพ์สวัสดิ์ 4. นางสาวภาณุมาศ จันเริง 5. นายมงคล แซ่ลือ 1. นายกวีธัช ธนศรีบุญเรือง ดาวน์โหลด 
สพม. ภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ) การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 86.33 ทอง 1. นางสาวเก็จมณี แย้มเจริญ 1. นายกวีธัช ธนศรีบุญเรือง ดาวน์โหลด 
สพม. ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 64 ทองแดง 12 1. นางสาวคุณัญญา ผสมทรัพย์ 1. นายกฤษตฌาพนธ์ วัชรไชยสกุล ดาวน์โหลด 
สพม. การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 80 ทอง 1. นางสาวกาญจนา มณฑนะรัมภา 2. นางสาวพิมพ์เมธากุล ลือจินดา 3. นางสาวศรสวรรค์ มากซุง 1. นายกล้าณรงค์ วงสายะ 2. นางสาวเกษราภรณ์ ชัยฤทธิ์ ดาวน์โหลด 
สพม. การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 83 ทอง 1. นางสาวประติมา ทองสถิตย์ 2. นายสิทธิพล ขวัญมงคล 3. นางสาวสุภัชชา สอนพูล 1. นายเปรมยุดา สอนธรรม 2. นางสาวอัมพา บวกไธสง ดาวน์โหลด 
สพม. สังคมฯ การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 88 ทอง 1. เด็กหญิงขวัญข้าว โพธิกุล 2. เด็กหญิงณัฐนิชา ศรีกระทุ่ม 3. เด็กหญิงบุญสิตา แย้มสรวล 4. นางสาวปรีชาวรรณ ลิภา 5. เด็กหญิงปิยพัชร สุทธิถวิล 6. เด็กหญิงพรชนก เติมศักดิ์ 7. เด็กหญิงพัชนก อิ่มอรชร 8. นางสาววรรทนา ริมศรีทอง 9. นางสาววันวิสา ถุงวิชา 10. นางสาวอาริษา อาจจำเนียร 1. นางสาวจีรวรรณ กิมกวางทอง 2. นางสาวเบญจมาศ บัวชัย ดาวน์โหลด 
สพม. ภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ) การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 66 ทองแดง 11 1. นางสาวฉัตริญา จันทร์สำราญ 1. นายกวีธัช ธนศรีบุญเรือง ดาวน์โหลด 
สพม. การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 1. เด็กชายจิรายุส เมียดคง 2. เด็กชายพงศธร ดาวรานุรักษ์ 3. เด็กชายมาโนชน์ ชาร์มา 1. นางสาวสุภาภรณ์ พูลโสภา 2. นางสาวอชิรญาณ์ ภาคสังข์ ดาวน์โหลด 
สพม. ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 58.50 เข้าร่วม 1.เด็กหญิงอโนมา พลอยปฐม 1.นางยุวดี ทิวาสถาพร ดาวน์โหลด 
สพม. ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 64 ทองแดง 15 1.เด็กหญิงปิยพัชร สุทธิถวิล 1.นางยุวดี ทิวาสถาพร ดาวน์โหลด 
สพม. ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 84 ทอง 1. นางสาวภัควลัญชน์ ทองนาค 1. สิบเอกสุรบดินทร์ ภูผิวฟ้า ดาวน์โหลด 
สพม. ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 79 เงิน 1.นางสาวชลธิชา ก้องคณาวัฒน์ 1.สิบเอกสุรบดินทร์ ภูผิวฟ้า ดาวน์โหลด 
สพม. ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 72 เงิน 1. เด็กหญิงพรวิมล วิเชียรสมุทร 2. เด็กหญิงวรรณวิสาข์ ธนชัยศักดิ์ 1. นางยุวดี ทิวาสถาพร ดาวน์โหลด 
สพม. ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 19.6 เข้าร่วม 12 1.นางสาวภัทรพร ยศกลาง 1.นางสาวรัชนีกร มิสา ดาวน์โหลด 
สพม. ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 67.55 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงศรัณย์พร แก้วสีขาว 2. เด็กหญิงสุทธิรักษ์ อังคณาวิศัลย์ 1. นางยุวดี ทิวาสถาพร ดาวน์โหลด 
สพม. ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 75.81 เงิน 13 1. นางสาวม่านฟ้า ใจวัฒนะกุล 1. นางสาวรัชนีกร มิสา ดาวน์โหลด 
สพม. คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 14 เข้าร่วม 26 1. เด็กชายธนเดช หน่องพงษ์ 1. นางศิรินทรา อินทร์ใจ ดาวน์โหลด 
สพม. คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 1. นายนายชัยวิวัฒน์ ขจรงามศิริ 1. นายอาทิตย์ เวียงแก้ว ดาวน์โหลด 
สพม. คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 73.8 เงิน 1. เด็กหญิงรวิสรา วงส์ประยูร 2. เด็กหญิงวิสสุตา แทนทด 3. เด็กหญิงเชิญขวัญ สิงโตนิเวศ 1. นางศิรินทรา อินทร์ใจ 2. นางสาวอัจฉราพร แป้นเกิด ดาวน์โหลด 
สพม. คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 74.5 เงิน 1. เด็กชายกนกพล พันกลั่น 2. เด็กหญิงณิชากร พรหมพิทักษ์พร 3. เด็กหญิงอนัญญา ซึงทอง 1. นางศิรินทรา อินทร์ใจ 2. นายสมศรี หล้าบุดดา ดาวน์โหลด 
สพม. คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 1. เด็กชายปฐิพัฒน์ หมูทอง 2. เด็กชายมโน จือเหลียง 1. นางศิรินทรา อินทร์ใจ 2. นายสมศรี หล้าบุดดา ดาวน์โหลด 
สพม. คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงสุทธิรักษ์ อังคณาวิศัลย์ 1. นายสมศรี หล้าบุดดา ดาวน์โหลด 
สพม. คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 32 เข้าร่วม 1. นายณัฐวัตร แซ่ย่าง 1. นายอาทิตย์ เวียงแก้ว ดาวน์โหลด 
สพม. คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 15 1. เด็กชายณัฐชนน ชัยภา 2. เด็กหญิงอัญติกา ลานสันทัศน์ 1. นางศิรินทรา อินทร์ใจ 2. นายสมศรี หล้าบุดดา ดาวน์โหลด 
สพม. คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 78 เงิน 1. นางสาวอลีนา เหลียน 1. นายอาทิตย์ เวียงแก้ว ดาวน์โหลด 
สพม. คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 75 เงิน 1. เด็กหญิงภัทชาฎา บุญทิม 1. นางสาวอัจฉราพร แป้นเกิด ดาวน์โหลด 
สพม. คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 68.5 ทองแดง 1. เด็กหญิงธนพร จารึกโพธิ์ 1. นางศิรินทรา อินทร์ใจ ดาวน์โหลด 
สพม. วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 1. นายธนกฤต ซึง 2. เด็กหญิงธนพร สวัสดิสรรพ์ 3. เด็กหญิงนลิน เหลียน 1. นายธีรพงษ์ ภูศรี 2. นางสาวน้ำทิพย์ ไวยกสิการณ์ ดาวน์โหลด 
สพม. วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 1. นายณัฐวัฒน์ ขอเหล็กกลาง 2. นายปณชัย แซ่เต็ง 3. นางสาวแอล โจเซฟ ฟาน ยัพ 1. นายชญานันท์ ขันทะวัฒน์ 2. นางทับทิม พรมรัตน์ ดาวน์โหลด 
สพม. วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 60 ทองแดง 1. นางสาวจิดาภา มีทรัพย์ 2. นางสาวณัฐชา กิตติบดีสกุล 3. นายธีระกานต์ อุภัยพรม 1. นายอาทิตย์ คณะนา 2. นางขวัญฤทัย บำเรอโชค ดาวน์โหลด 
สพม. วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 89 ทอง 1. เด็กหญิงณัฐกานต์ ถนอมญาติ 2. เด็กชายวรินทร์ธเนศ สุวรรณประทีป 3. เด็กหญิงเช่ เฉา 1. นางสาวจุฬาลักษณ์ สอนสีดา 2. นางสาวอนิสา อารีวงศ์ ดาวน์โหลด 
สพม. วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 68.43 ทองแดง 11 1. นายชาคร สำแดงเดช 2. นางสาวปนิดา บุตชาทิพย์ 3. นางสาวภัทรพร พลเดช 1. นางสาววิจิตรา ดวงอาษา 2. นางสาวชนากานต์ เคหาบาล ดาวน์โหลด 
สพม. สังคมฯ การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 75.09 เงิน 14 1. เด็กหญิงกวินธิดา ลาภปรากฏ 2. เด็กหญิงกันยกร บุญเสริม 3. เด็กหญิงชมพูนุท อินทราชมหาวงศ์ 4. เด็กหญิงบุญญภรณ์ เปี่ยมวัฒนาทรัพย์ 5. เด็กหญิงสุรีย์นิภา สีใส  1. นางสาวจีรวรรณ กิมกวางทอง 2. นางสาวเบญจมาศ บัวชัย ดาวน์โหลด 
สพม. สังคมฯ การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 75.9 เงิน 17 1. เด็กชายสกนธ์ กระสังข์ 1. นางสาวจีรวรรณ กิมกวางทอง ดาวน์โหลด 
สพม. สังคมฯ การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.6 ทอง 1. นายอเล็กซานเดอร์ เดวิด โฟเดน 1. นางสาวลดาพร ปานพินิจ ดาวน์โหลด 
สพม. สังคมฯ การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 77.5 เงิน 25 1. เด็กหญิงศุภนิดา เสนคะ 2. เด็กชายเตชสิทธิ์ อาจดวงดี 1. นางสาวจีรวรรณ กิมกวางทอง 2. นางสาวเบญจมาศ บัวชัย ดาวน์โหลด 
สพม. ศิลปะ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 71 เงิน 1. นางสาวรินรดา ฎาทุมมา 1. นายกฤษตฌาพนธ์ วัชรไชยสกุล ดาวน์โหลด 
สพม. สังคมฯ การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 80 ทอง 15 1. นางสาวกานต์นภัทร สถาวร 2. นายอชิระ กรีวัชรินทร์ 1. นางสาวลดาพร ปานพินิจ 2. นางสาวอรัญญา จิตรเอื้อ ดาวน์โหลด 
สพม. ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 64 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงศศิวรรณ บุญลาภงามมณี 1. นายกฤษตฌาพนธ์ วัชรไชยสกุล ดาวน์โหลด 
สพม. ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสิริญามนต์ ชัยเขว้า 1. นายกฤษตฌาพนธ์ วัชรไชยสกุล ดาวน์โหลด 
สพม. ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงสุชญา ใจกล้า 1. นายกฤษตฌาพนธ์ วัชรไชยสกุล ดาวน์โหลด 
สพม. สังคมฯ การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 1. เด็กหญิงพิญดา ทองกลาง 2. เด็กหญิงวรรณวิสาข์ ธนชัยศักดิ์ 3. เด็กหญิงศิริรัศมี บุตรพรหม 4. เด็กหญิงสุปวีณ์ แสงสว่าง 5. เด็กหญิงอัญรินทร์ อติพรรณพัฒน์  1. นางสาวลดาพร ปานพินิจ 2. นายมรกต พรรณพิจิตร ดาวน์โหลด 
แสดง 72 รายการ