งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน ระดับชาติ

โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)  ระดับมัธยมศึกษา
ลำดับกลุ่มสาระฯรายการแข่งขัน  คะแนน เหรียญ อันดับ  นักเรียนครูผู้ฝึกสอน   ดาวน์
โหลด
1สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 88.20 ทองนายกฤษฎา  น้อยหา
 นางสาวกานต์นภัทร  สถาวร
นายจักรพันธ์  หอมชื่น
นางสาวชลาลัย  วัฒนสมบัติ
เด็กหญิงณฐินี  สกุลกำเนิดทรัพย์
นางสาวณัชชา  ชะลูดทอง
เด็กหญิงธนภรณ์  เขจรเจิม
นายธีระกานต์  อุภัยพรม
เด็กหญิงนาตาชา ลิลลี่  วอลตัน
นางสาวนิโลบล  สีศร
นางสาวปิยณัฐ  คงผ่องแผ้ว
นายพลเมืองดี  สุภาคำ
นางสาวสุพรรษา  จูเทศ
นางสาวสุภัชชา  โพชนา
นายอชิระ  กวีวัชรินทร์
เด็กหญิงอนัญญา  ซึงทอง
นายอาชวิน  สุภัควชิรกุล
เด็กหญิงเขมจิรา  พึ่งเมือง
นายเจตนิพัทธ์  มโนวิไลกุล
นายเจนวิทย์  ภิญโญพิศุทธิ์ 
นางสาวลดาพร  ปานพินิจ
 นางสาวอรัญญา  จิตรเอื้อ
นายแดด  พ่วงพิทักษ์
นางกชกร  เทียนบุตร
 
 2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 67.67 ทองแดง 22นางสาวณัฏฐพัชร  ปภาภัสร์สกุล
 นางสาวพัชญ์สิตา  ชัยกิจวรีร์กุล
นางสาวเอี้ยนหวิน  พัน  
         
     
โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา สพป. ชลบุรี เขต ๓  ระดับประถมศึกษา
ลำดับกลุ่มสาระฯรายการแข่งขัน  คะแนน เหรียญ อันดับ  นักเรียนครูผู้ฝึกสอน   ดาวน์
โหลด
1ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 91 ทอง
เด็กหญิงปานวาด  วจีพลกำแหง
เด็กหญิงพอใจ  วจีพลกำแหง 
นางสาวอวี่ซิง  แซ่อู๋