ข้อมูลทั่วไป
        โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยาเป็นโรงเรียนแบบสหศึกษาของมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน ที่ตั้งเลขที่  ๑๑๑ หมู่ ๕ และ ๑๓ หมู่  ๖  ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  สังกัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ได้รับอนุญาตจัดตั้ง เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๔  ปัจจุบันเปิดสอนระดับชั้น เตรียมอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ประวัติโรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา
        เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๗ มีการประชุมสรุปผลสำเร็จของงานล้างป่าช้าเก็บศพไร้ญาติครั้งที่ ๔ ของมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน คุณคี่เจียง แซ่ชิ้น ที่ปรึกษามูลนิธิฯ ได้ปรารภในที่ประชุมว่า มูลนิธิฯ ควรสร้างโรงเรียนของมูลนิธิฯ ขึ้นมาโดยสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการแต่เพิ่มภาษาจีนขึ้นมาเพื่อรองรับเด็กที่ผู้ปกครองต้องการให้บุตรหลานเรียนภาษาจีน อีกทั้งยังสามารถเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปที่ต้องการเรียนรู้ภาษาจีน เพื่อนำไปใช้ประกอบอาชีพทั้งกิจการค้าขาย กิจการโรงแรม และการท่องเที่ยว ซึ่งในปีหนึ่ง ๆ จะมีนักท่องเที่ยวชาวจีนฮ่องกง ชาวจีนไต้หวัน และชาวจีนจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก เป็นโอกาสอันดีที่เมืองพัทยาของเรา จะมีโรงเรียนสอนภาษาจีนที่ได้มาตรฐานสากล เป็นที่เชิดหน้าชูตาของมูลนิธิฯ ของเมืองพัทยา และชาวบางละมุง จึงขอให้คณะกรรมการมูลนิธิฯ ทุกท่านโปรดช่วยพิจารณา คณะกรรมการหลายท่านได้แสดงความคิดเห็นและพร้อมสนับสนุนให้จัดตั้งโรงเรียน การประชุมในวันนั้นได้ก่อให้เกิดจุดเริ่มต้นของการสร้างโรงเรียนขึ้น

วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๘ ในการประชุมใหญ่ประจำปีของมูลนิธิฯ คณะกรรมการได้มีการเสนอการจัดตั้งโรงเรียนเข้าวาระการประชุม เพื่อขอมติต่อที่ประชุมและเมื่อมีการประชุมกรรมการทุกท่านต่างก็เห็นด้วยและได้มีมติในที่ประชุมเป็นเอกฉันท์ให้มูลนิธิฯ จัดตั้งโรงเรียน และได้มอบหมายให้คุณวิสิทธิ์ ชวลิตนิติธรรม ประธานมูลนิธิฯ ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการก่อสร้างโรงเรียนขึ้น และทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการ 
คุณวิสิทธิ์ ชวลิตนิติธรรม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างโรงเรียนมาตลอด และได้เชิญกรรมการไปดูสถานที่ก่อสร้างและร่วมกันกำหนดแนวที่ดิน เพื่อให้ช่างเขียนแบบ อีกทั้งเข้าปรึกษาและขอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ในกระทรวงศึกษาธิการ และนำแบบตัวอย่างอาคารเรียนตามมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ มาเป็นแบบอย่างให้ช่างเขียนแบบและวิศวกรคำนวณ

วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๓  เวลา ๐๙.๐๙ น. คุณวิสิทธิ์ ชวลิตนิติธรรม ประธานมูลนิธิฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ ได้อัญเชิญ “ท่านโป๊ยเซียนโจ่วซือ” ประทับทรงทำพิธีเปิดงานสร้างโรงเรียน 

วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา ได้รับใบอนุญาตให้เปิดรับนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในปีการศึกษา ๒๕๔๔  โดยรับนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ และได้เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยมีนายสุนทร  ธาราดล เป็นครูใหญ่

        ปีพ.ศ. ๒๕๔๗ ก่อสร้างอาคารเรียน ๒ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน ๑ หลัง 

        ปีพ.ศ. ๒๕๕๑ ได้ต่อเติมอาคารเรียน ๒ เพิ่ม รวมเป็นห้องเรียนทั้งหมด ๓๐ ห้องเรียน งบประมาณการก่อสร้าง รวมสื่ออุปกรณ์เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

        ปีพ.ศ. ๒๕๕๒ ก่อสร้างอาคารเรียน ๘ ชั้น แล้วเสร็จสมบูรณ์และใช้ในการเรียนการสอน ปีการศึกษา ๒๕๕๔ โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้าง พร้อมค่าสื่อ และอุปกรณ์ตกแต่งรวม ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท อาคารนี้ประกอบด้วยห้องเรียนทั้งหมด ๔๗ ห้อง 

        ปีพ.ศ. ๒๕๕๖ ก่อสร้างอาคารอนุบาล แล้วเสร็จสมบูรณ์และใช้ในการเรียนการสอน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพื่อรองรับเด็กอนุบาลที่มีแนวโน้มมากขึ้นทุกปี และรองรับ อนุบาล แผนการเรียนสามภาษา

        ปีพ.ศ. ๒๕๕๙ เริ่มก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา และใช้รองรับนักเรียนที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกๆปี

        ปัจจุบันโรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยาเปิดสอนระดับชั้นก่อนปฐมวัย ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖