ฝ่ายการเงิน

                 นายชัยยงค์ สุวัจนีย์

นางสาวศิริธิดา ไตรยวงค์

นางสาวโสมนภา เมืองสุวรรณ์

นางสาวมณฑณา  กาญจนประภาส  
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

นางสาวสกุณา ชอบสวย
หัวหน้างานสวัสดิการร้านค้า

นางสาวลำใย เอียมใจดี

นางสาวนันทิชา มณีรัตน์

นางสาวนิโลบล โพธิ์งาม

นางสาวเกศรารัตน์ เมียดคง

Comments