นางสาวธัญดา ธีรวรากรณ์ 
หัวหน้าฝ่ายปกครอง  

นางสาวอัญชลี ศรีกะชา