ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ


นางสาวทองดี คล้ายโต

นายณัฐวุฒิ  วัลภา

นางสาวแพรวพรรณ ประวัติ

นางสาววรณัน เยรัมย์

นายมรกต พรรณพิจิตร

หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางกองมี ฉัตรแก้ว

                    นายเจษฎา เรืองรักษา

นางสาวกนกวรรณ ผลบุญ


นายชัยยุทธ พืชมาก

นายประยงค์ รัชตะสาคร

นางสาวนิราภร สุทธิกุล

Comments