ว่าที่ร.ต.หญิงเยาวลักษณ์ ทศช่วย

        นางสาวนันท์นภัส  เล็กเลอสรรค์
นางสาววายุรี พิมพ์หิน

นางสาวเบญจพร  แซ่โง้ว

นางสาวสุกัญญา จีนแสร์