นางสาววิชณีย์ มลิวัลย์

 
นางสาววรณัน เยรัมย์
นายวินัย สิทธิดา
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นายแดด พ่วงพิทักษ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นายณัฐวุฒิ วัลภา

นายประยงค์ รัชตะสาคร