สมัครเรียนออนไลน์ได้ที่นี่

https://system.schoolbright.co/PreRegister/RegisterStart.aspx?id=WnoWnvRagvgvrf0084

สถานะ   เปิดรับสมัคร 1 ธันวาคม 2565

ประกาศผลการสอบคัดเลือก >> Click <<

ถ้าพบปัญหาหรือมีข้อสงสัยในการกรอกใบสมัครสามารถติดต่อได้ที่ เบอร์  038-406652
เอกสารสำหรับวันมอบตัว

- ใบสมัครเรียน  (ให้ท่านกดตรงสมัครเรียนด้านบนและกรอกข้อมูล
   นำมารายงานตัวพร้อมเอกสารอื่นๆ)
- สำเนาสูติบัตรของนักเรียน    จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้านของ บิดา-มารดา    จำนวน 1 ฉบับ
สำเนาทะเบียนบ้านของ นักเรียน    จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาบัตรประชาชนของ บิดา-มารดา    จำนวน 1 ฉบับ
- รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว    จำนวน 3 รูป
หลักฐานจบการศึกษาจากสถานศึกษาเดิม

** กรณีเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล **
- สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล    จำนวน 1 ฉบับ

** กรณีไม่ได้อยู่กับบิดา-มารดา **
- สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง   จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง    จำนวน 1 ฉบับ


แผนการเรียนที่เปิดสอน

-- ICEP --
         จัดการเรียนการสอน โดย ผู้เชี่ยวชาญประจำศาสตร์ต่างๆ เปิดสอนในระดับ ก่อนปฐมวัย-มัธยมศึกษาปีที่ 6


       
 
-- CEP --
         จัดการเรียนการสอน โดย ครูต่างประเทศ(เจ้าของภาษา) สอนภาษาและผู้เชี่ยวชาญประจำศาสตร์ต่างๆ เปิดสอนในระดับ ก่อนปฐมวัย-มัธยมศึกษา