การเข้าร่วมโครงการ “ยกระดับทักษะโค้ดดิ้งสู่การสร้างสรรค์โครงงานนวัตกรรมอัจฉริยะ”

โพสต์17 ก.ค. 2565 20:02โดยผู้ดูแลระบบ โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา
โครงการ “ยกระดับทักษะโค้ดดิ้งสู่การสร้างสรรค์โครงงานนวัตกรรมอัจฉริยะ”
ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) 
และ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการพัฒนาศักยภาพนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาทั่วประเทศ 
เข้ารับการฝึกอบรมระยะเวลา 4 วัน ในวันที่ 14-17 กรกฎาคม 2565
รายชื่อสมาชิกในทีม IROBOTIC IIOT
1. มโน จือเหลียง 2. ศุภณัฐ อรุณเนตร 3. จิรายุส เมียดคง 4. ปัณณธร ซื่อตรง

  

   

   

   

              
Comments