คณะครูผู้ปกครองและนักเรียนร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์

โพสต์2 ธ.ค. 2562 23:38โดยผู้ดูแลระบบ โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา   [ อัปเดต 3 ธ.ค. 2562 22:25 ]
คณะครูผู้ปกครองและนักเรียนร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์
เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562
วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562

   

   

   

   

https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJxFWVmSBSEIu9EUIArc~%3B2JTnRjfZwpF9qV7rOr4Pif6WO2~%3BIS7iFN7E5~_Jz5visaeKIDbxGOIHThHl~_6fz63tszW7iI73uRTqz723Hfl~%3BACvcRvF~_hWFx~%3BIEyN5TsfsOEv8agGH3u8N~%3BPg35ctHH~%3BCTfZYF6DHC0DeOCfP9LbqTn~_u~_k18~_3MTXvisG5y0uXvnhnhLexDqf~_cm~%3BdwrDHuE6v41Y9ENsD0P~%3BvZbwAD~%3B92oD92nsV5PeW~%3BM33H~%3B~_BPbxkjzmgP30G~_vq58qfBBx0p3MRXnvSF89svDti~%3BbYQhf5bOB~%3BlJv1wB~_ntvwT4e1z7JeCvFW27ok6n7u4lFP4H70icP~%3BFGPfxHvh8nv6VfQ31r0hjxWkqdh~%3B3z60X6p92p~%3B8dVP~%3B9qQP~%3BvKVwN93S7~%3Bdty31v1G~%3BLvisfqLh66~_8lXBni77F~%3BV36V8Jfr4vvzYHf8VnTfH966~%3BNfDDlw7ZDfONpO~_kpuuO9JX0286Gk~%3B074~%3B7TOH~_h~%3BFG~_7iJWPe7760aP42AP7vvpwKH9I~%3BmON8~%3BLfccTTUXwfh32iL7~_zFs4vFw7iEIa94ggn6sFW~%3BpxsYvHbift~_5T~_H~%3BGXPU7BvxMOMB9njDOLt5fehP~_LdZzzFiydHfnu3MP0vecpRb1~%3B~_V1B~_U~%3BwsxE8vxU8MsejJeJQ9K6Ffhyk~_N~_NzCcPf6YqvdRCfcd~%3BvZLwqnxr53KV8bubDi5~%3Be0M9S9~%3BcivvL1gTxlOl~_G~_8dFh~%3B1M~%3Bu2Cv9aWvA1~%3BH~_VXN~_Q96k9fJH3nl~%3BIR9a~_P6sUY7ys~_xqDP2SXM87LfeBJfeSc~_~_~%3BqoP08s4i0Mey75exbvqx~%3BOavbAq88k8uXEwwV~_qr~_TA6x8HdRLH9XLOcjPOKKfRXztMcXz8t8U7LX70Tex7tOeW~%3BYc1MveqpfTlOfWwzKD~%3B0L~_mhniEB326Tt~%3BlDn8E36EyT9LmO~%3Bf~_ClbsEff~_ChbTWwXs5~%3B4CDMevR82Yt1nvm8XnfbzI31oPz96~%3Bxxiyc9~_o~%3BwqK8oT4od~_3dk636hnfv1Vxvqo~%3Blk2QSx7Dc~%3Bf~%3BC53~_E~%3B9otypn95zxmPdeCxnvuejJ~%3BSx6~_9yzCudd14px7zmtexhnD9XPm~_8Zzf~_KwzyL9GD~%3Bj3ybzCf1s2nCtYXu~%3BWlIozYhWF~%3BUzwF6~%3BtaorO~_L8VTMB6O4iFQb~%3BwoXoL5clL8vtmzc0r4QD71nwrMEzm3PlR8E8eHRW8D3nqvhljyNM8rfgP9wM~%3BtBxXwZ478uQz6heRfmL9ybv7XQn129adaTroLB~%3BjvEj~%3Ba5~_XbWvDHVrwu1pMt~_RfyJVv5stAPs997m~%3BdT9w~%3Bia996Wuvw~%3BadP8XzofB3w2w9Tn6dfo964~%3BLGG~%3BE38p4mvfMn4SsVXGvLLxT~_d77lwOM7felWcT1PzaSXm~_yz5P1l~%3BNX9VJt97~%3BGmPzIdRn9xamPKY6Ohfnorf~%3BCzYWVvnK4iv~%3BtmUV~%3BmYjfgw1ats8lO~_5FCe996Qbo8OfUv~_2Q797PbP2k7~_iodNe5r03cjXLOXrZn1Zqi~_b8bcUf1~_n~%3BXLg7qe1OT9YPFzEV7~_N~_pxH9Xmzny3Vx43517XP1sb~_1Cb~%3BbfazFQ9~%3B79Wovu1C~%3Bi~_~%3B9t2N~%3BD4p~_bFflvr11~%3B1w3qTvIB~%3BO3c~%3BqYF74kl64gFXfjsOfR~_8d53vqb4f5q30XC~%3BmHFT~%3BfwvvxU34dzAs1qscnUX~%3B2uDDuq39~%3BC84nf8ifh~%3Bbdsu~%3BZpOejw79b~%3Beag~%3B31RfXGhnob8d8qJpS~%3B6X271v4N4rVa8YsD62pPuD~_~_b7g~%3BfV736Gj6wCZOf6iPnY9d8XIX9ILX~%3BskFsd~%3BmzaM~_WPWvxvvpVYf7KHOFE~%3BPSdt7~_AxXnle7G~%3BuPpLsR764898d~_X719E~_HKKz~%3Br36UuinmeqnhXpYpXpYnK9c~%3BZD7nWu~%3Bq2J9dNXHNtS~%3BVP1t7A~_Z0udbN0EP0aFvSZ9mPKY9TPp6uImvPo3~_~%3BPUlYfBfI~%3B7Yv9yUL53w19L80on8K9XrbxQG1vnN86ovfYxY7x34x5bu4~%3BtYvfrzja~%3Bf~_fc~_~%3BWHyR9MfJn9wv0jtF9WNfFiaH5r9fam~%3Bd8P~_pvmx6a83v~%3BTAH0vycd8o7Rs1hvxZkmeC79t9fxL0uN8r2vC9r~%3Bb93ldz4I89uo~%3B8tFF~_zqY95M~%3BBvmmvPs4Z3t~_Xv3311Pp~_D2wzA~%3B2k5Fm4r~%3B4wC~_~_fn~%3By0t~_rnePA90bE~%3BlfanmiBWfR~%3BOV69~_De0fsv9s2D9uP~%3B8aCe3x9HXwu~%3BW1DfuvterT0H~_Ruu~_05~_OP~_btePRzM57VL~%3BPYBv4yLsR~%3Bk2w9mFs~_7zpOfv~%3BOH55~_9yf88eaG~%3Bj~_47~_e2HaY~%3BbX5DOnzz2~_JOfiV~%3BDvvo~_9TV2yi8665~_PMPudr4eL~%3BPU~_~%3BbVT~%3BDCvWLvsie~_VpvrZjvy0uvHfzv7n8o~%3Bje2xpnvrK0YfXPBy8f~_PfGW8ZD8Of~_v7VjvyzuvnXzvlK37~_a38dL80QHvmeU5ocOyrMkT~_D7cK3Ue7SPyT6B~%3BrnmxktzP0rtR~_2c9~%3BS9rcNgH9Wnds6r~_h7YYUH6kXyIT80vHYvyhewztI9JvkT~_6XtjO~_cde~%3BJv2tt0H~%3BuT1e2vHZvvyX5Bf4T8EYf2MtkL3~_~%3Bt5Vuif6w26dvUx6UPvlebvud1VJK~%3B~%3BFFBfOX~%3BPv585xXP3KdM~_1QvfK80zTfN7~%3BVL3~_t7bfgvZB~%3BuP~%3BbyifuMaZ~%3Bphe~_jFfLXwvfWL2tEx~%3Btb9ZH~%3BGypefI0jHvLJQ3vI32vB~%3B~%3BsIB8~_7zmMfXuOSD~%3BvY0j7W3J9M~_1OvIn~%3BJm5QvJV8uyOf3f0In5nfLkr4Ff~%3BrTp2lPyZOYr1b7o~%3BP952~%3BGaypev~%3BIFLHsx3kLxtjhvaz77JgXKt~%3B8BGYmRyg~-~-.bps.a.907761529619412&type=1&__tn__=HH-R
Comments