โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการคิดเชิงคำนวณ เพื่อสนับสนุนการสอน coding

โพสต์30 มิ.ย. 2562 21:22โดยผู้ดูแลระบบ โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการคิดเชิงคำนวณ
เพื่อสนับสนุนการสอน coding กับกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 
และคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์แนวใหม่ 
ของหลักสูตรฯ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2562

   
   

   

   

   

   

https://www.facebook.com/sawangboriboonwittaya.pattaya/photos/pcb.793846917677541/793846077677625/?type=3&theater
Comments