ประมวลภาพกิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียน
ระดับชั้นป.6 โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา 
วันที่ 30 สิงหาคม 2561
ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ


           


            


            

https://plus.google.com/photos/113619609222483474996/album/6596829623043976385?authkey=CPn3iJPElY77VQ