กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4

โพสต์10 ก.พ. 2563 19:49โดยผู้ดูแลระบบ โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา
กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 
ประจำปีการศึกษา 2562
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา

   

   

   

   

   

   


https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJxFWFmyZSEI21EXs7D~%3BjXVdcsL7TIGKYRCZsqx5GeqdPf8GeF48He0PdwA75W~_xyeInsriHWGVxP8oLcqX8SUuaBnEB58nXnuB6w~%3B6P~_1svrvmw664Xyn331~_H~_Prufcf9QyKkf0O84vPrK81OBnRj3Cd4nsf5xfWH~%3Bs~%3Bd3onecPdXARTzAtK9tcRux7H7J894An3z91dLE4Et5~%3BtjqO~%3Bma2v2L~_rPr33xYRYAfcQErMezNz15VXXkX8fpT9eQN7MRYH5Rb7vpnxODHuZ9B36nvvvoVxJDTvxrg2yiPABbitUea9sQA8~%3Bz0xY98JPiSww~_Y~%3BMDfQn9r5eKi~%3BYXziuchHpzxoA~%3B3OXvfnufN897G~_9PPf9oKOff7mSYpzBdtrD~%3B7ER~%3Bv7B~_DnPedgPzbz~_D~%3Bov9NwIc1Me5n3~%3B0M~%3Bq8~_vHx7CvHGgzAezLAf7TGDXE6~_~%3Bnf633ztK~%3BJnm98x5M~_8gSkPW~%3BzVs2eB~%3BZT7xcZbMX8s4Q~%3BWI8v1R8VhnB~%3Bcv8D~%3B8ZWz55FPK6x3ri~%3BYy3i1J8BK7L~%3B9bA5DP6nf8AfrkaEeF~%3BPpVw5~%3B6x~%3Blo7s~_yP~%3BEYj~%3B51odivXSxH07WH5d9Dyw~%3B~%3BlxhH~_uPrz9j6E~_3tSefE8Mf5Mcd9tx5DnvtHd71RXns~%3Bt3cf~%3BMxmvHsacC0D~%3BU4WY~_9sJ9zv4LcKX~%3BrP2W8~%3BLz1k9thnM~%3B65r3xnYyfX~_osDuK9j5J~%3BH~_gL9ZFfeXzMxqOyPoTsfvc~_hMA~_xnsI7GF9C9RfzT~_861kvQtffzXgJy8W0J5BfyvwKF8iVeOPvnT2x94mkfggw90d~_KfmJ3PhRGeKAXIg3X67ex1v~%3BvqT9b~%3BMz7OQNOfnYevfjlBj2Ml~_jlx955AfvnfC9i9l66vPZl2KQf~_cl4l0Y76mQ58mX76uviffr6mnaxoMw39I3v7yS~_AELcQHzvO1PotifJPKhmA8ZCfzxnSnAXJ~_wV2kP~_Bfyn7n~_EsZDFs7j~_5W1~%3BijylYXzGK~_5~_fOu3v4i8CdnPOTDfYz2NOw7Pre~%3BecP3Nhv8nb0DfeZzon7V8TkP~_PN3CexhvtTGhtocXn8b34NS3Jf9QCn0~_Z6WbnwW7SnbelOM57Lc8~%3Bww9IX6jvv5Yegb9X3jxxjvFZDzfa~%3BtRyPZjxb8m~%3BRv5ebD1duqzU9jPlfhPn7yn79fs9~_st~%3BdJ1vd6BjntRf9vSvvagJN4~%3BXH9eW39e836V6PAPH~_2vpnwPpuPrxlfvw~%3BDbz~%3BW6ycOuRJvPCnfxwd~%3BKf21ra~%3BE9ee~%3BBuEnZz~%3B~_DPcLIwa~%3BcvK9r5496Deu~%3Bj70m8r3~_8F~%3BSv~%3B9CuZiygPrWa8e3q9gvXh4r5Tx~%3BTKBaV8tn9d~%3B~%3Bxy6mOuRf4~%3Bx~%3Bd769~%3Brv1wFMPhv6x9fI4uNnHJj2wD~_PfGxvLBHs91pwHzs57GX~_ty4fwvht~_Ov67dl~_Sob91EQtZn0Y3Dd531l~_5fqhQfwb46v3P~%3BEe~%3BxNtsI~%3B9ZaM~%3BkdM36PM~%3B0b711ecw7sP~_pPHeyd0vwA~%3Bzo5G~%3B1593Qp~%3B50aivzvraBb753nat~%3B4X1otEf3nvQD~_v5XvT~_D17xvW~%3BU02I97XZgru~%3Bly8l3z~_bz9du~%3B78FPvz57R7Af38OB~%3B53~_H9~%3B4Kubr7H9fhv~%3B9Ufj3~%3BK3wH~_NhDPYx~%3Bgf94vXTY9if~%3Beugfhbr56C~_FvmaUMgvvhBPt~%3B~_vQP1~_wVwPPo18ztY3uX529n8d9r33LeAjj4~%3BZ~_DJnfDbux35wZu1P~_nsG~%3BHz~%3Bxd~%3BDu~_u~%3Bfq7FEe9fPjXmD4~%3Bzh8b84uWfPuz~%3B~_ukW5F8m9Q3YD8OeoL42cH14~%3B6fBetey8SjtvH8OMO3bflnaqI~%3B3Sb94~_zVKKw~%3Bau~%3BMI4Tyi9Tfg~_U0xeD7qTzyuB199fPW~_VxpDjPOV56P~_xVf~%3BWnce9ZuSEGP~%3Buv2hX9RHv6zk~_~%3Be3~%3B8mN8u2nXnz9QNv2F1Jf~%3BW1VyBkvmE8I5xOtBnse7UG8q3B9LX~%3BC~_yvq4wvKzbA~_ef7yIV88t~_K~%3BK008G~%3B~_sL415R7D~_tu587fdKfRjvg5~%3BcsZ586c6nHuvjT3~%3BlSn4K9nke3v2FfAzsc9q38wjhPKIV9coZPwZ~%3BCP1h~_z5KxfH~%3BcP~_gfM~%3Bz8w~%3Bqs3~%3B1uc03~%3B~_vrd9rwvtjw~%3BBe4H~%3B2z85nH~_Uwb3hdnPGM~_8TifaDPEw~%3Be~_tOF9cfJh4NvJt6F~_~_lc~%3B2~%3BY~%3BIFXEAXsZ77b1yIfxZeC7bv~%3BEeUKM~_xjvY~_jvbG79AFO~%3Bc~%3BdnPbDNNx~_e77r8Z3N9Yz3j0WP9Z1~_~%3B3y6y653~_HNhL~_1x95eef7Q~_lvn6sfedBPqdvWw~%3By6y~%3Bb97~%3B5Gyt92He~%3Bpj~%3BdsD~%3Bjyx32MB985z2P8~_f2~%3BT9LNvV3~%3BvE4~%3B2jfeZBkUH~%3B~%3BZ855dzviK09fcD7ruSPe8~_xB~%3BeH~%3Bv33~%3Br7~_BKPHyefXUH85nvGOeIZxntMP~%3Bdnzt~%3B9r7~_4825gnv6jvmCc55QvsAM568BefzvAf~_7f0Hsvnxag~-~-.bps.a.962569734138591&type=1&__xts__[0]=68.ARA8LR1z4vwhdm6fldzG6JetkToyUkcDHEIkubR2FBwZnKGHL6bXExcc3aK9DRpd9xhKZysGe0GKpnocsBLl3mnx0Gzw7CN_mBIZtL4Sfz3rduRODMdrLhpXOMVJbmPcWt40a2I52q6BHG6dQDn9S1XYm8JCEUGqSlnLcI6wNIWwKI-oifETI07Lme8MDEsGTGVbO3tSwApdcG5hQO52g11YIhaLohk0Lc-FvQLNpKmS28kSvWMKLldcoRLIM3QOYjsTvB3WdH0q6LxQw9snjsCKaTXv2XI0J2tTj15thoVnPn_1mnLFXEdtFSPYTYUu1D-1JQho8LmpvqUeF0UUo9-wXKazaN_bUr48a-bJGgBxaRojaxWQFFGcjaRZ2kZcmQXqXBv68KhnuisRZTYlli_ZVAYSetamJYw4qHVx4pzFHbuuU1HlBTSBcwQMJbpwPg9qbhgU057u2KptQw&__tn__=HH-R
Comments