กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ระดับประถมศึกษาปีที่ 6

โพสต์10 ก.พ. 2563 20:10โดยผู้ดูแลระบบ โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา
กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ระดับประถมศึกษาปีที่ 6
ประจำปีการศึกษา 2562
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา

   

   

   

   
    

https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJw9WEcOBDEI~_9GKEtr~%3BP7YaHOeISMA0k5nJIzWnJeNY~_28gR7nJhFF2yOfKEXu~_cuUWHZ~_uOEEZen36gnyubPAnTnn9ddmVXaBXyvPJOtQfgUz9Oevf5MrhKyv1IWv~%3BFOWETH3Gd~%3B7MUK7VO~_21rr6Jt3T9J~%3BXVe155vx0y4x3cL94f~_EueH~%3BiTa09l81GMVxXxmlLfkJ36jaeaepO1fw5lg0x7tniL~%3BtUNclBe~_zK0j~%3Bwe5jd88Yvd~_26yKWS~_Lde~%3By~%3BVfvfoTV1~%3Bx4clWo7wlePk5unhOXzy19ffDfGTp3ie~_sNWXXH3E~_e77ob0C3r54s9e~_6bVvZ~%3Bsj4~%3BaHz8ardeO12Hok8~_dTq89ivLHx5~_33I8A~%3BtG~_~_~_ZS~_933rHewfP4s3wonH0ZL3vNX6s77~_Tmw~_X71dbM~_zHlazeJX30S~%3BCfvGdd2~%3B2s~_lZvdL~_QXyUTQL3b3wO~_0H7pbn1OIzvGOyzP0ZXPkL7Ox~%3Bn8klHrD134vVGPRhPIL6ivS7YO8zX8o~_~%3BemJ~_k~%3BPryFczXzaoJ~%3BvFA~%3BkVxquDfLCfXBcf65v2FSfHiccd9WQ8iniK~_cmdT~%3BXrPzc4D~%3BKNGfwRj9nyxetfw~%3BwM5~_dEbn1eP~_X2S~_eVE~%3BNjnB~%3BP7e9w1leQPzuch52fYH~%3BboL5De4V55fwF~_tXZr6kOf4zfDPPI~%3BNTmO4zzroiffBmy9314X7ZfivUL9FO~_~_R1ZPHVoX2H~%3B1WfxG~%3BMRO885nOdMX5n75dTOQzGeQL~%3Bm69fceI9TX5uvvPuxz~_A~_9aVrv1mvQP7m8VegPtyXeYCH~%3BB4J~_8l8J~_InX6dsf9swP4PzTn7HPBXnSTEfh~%3BOh2IfFfaib3~%3BP4URHvi0dr948k90tiPz1~%3BA75nPbRh79Be776U4Dza8qu9~%3BIIPz~_ND7LN4~%3BKY4~%3B~_43~_FLJ7z7gk~_b~_WDxKfknse~_O~_D9h32k~_8d4z1TOxj4z4uR~%3B8z3tr3iYe8fYb9xPdLzfajyu3HBn8I~_aMwb28f19Ynm~%3BWpg33J90114jz17ZDJL7sfsrgfqgL79vk3~_L~%3B3W5avK9797feX~%3B8Y8CuexBv6d9xX7mvlvzL9w~%3Bhv7ObmfG~%3Bwn5L~%3BGvnfu~_5Y9X0l535fufF829vshP7Zt~%3BeXdx~%3Bvj6LOPfB~%3BeP1vP13~_NfS~%3Bc943~_Eeajffnx8dF87zGdN789wOe035v~%3BLNpr2CM~%3Bz7cPdIb7oPE~_FL4PB3yU7KfBPk3Wt~%3Bf9ko~%3B~%3BuqDvZ3~%3Br53yfzbdyO5P1Hwc~_K8qL34Z6EcRD~%3B5bA~_2SDfOs~%3BsXyaSn~%3BYr8Z5mgO85PcBfxvxD~%3Brfbv~_P~_Pf~_cB3iy43HyNfzva915tlDPuLZq8UT5MMx5Pvy~%3B4jj~%3BH0fjQji576YRH2dePZ7Jvk9M2LAc~_MdEf3O983fyDcvn3yujP4~%3B7P~%3BBvoqi3h3x9rO~%3B94v2cuPthzeAR~_LJe7~_INxIy9eCT0CfvvOl974369scx~_vv4ToffHyOoj7769ObvFPGgvm9~%3Bf7O79VGe33qcvvYU7wG974GvXb~%3Bz5KuRQv3vPI4a8nPnZxTzQL4b7LPkPhs9G7~%3B0kzefdft~%3B1Le~_dffpqDT8E48AzxDPwB~%3B753tOfbITX2y8dffJaAjw3PqaLH4x3p~%3BdH856aQKfEx~%3ByLcy3ot9L58l7v3k~_t55y~_XJM93yyPgZ~_98tnY7743Ilvv89d7vf5fO336Q~%3BjAx8dYXyF~%3BBnxjQDv1X90Mfvqor~_dv3z~_8X3C78Wx7Vcjn4wdx3niq81Psj9t31vG~%3BxFj2MfOecX3gc2Lf99zNsH8BPIntLfvO5v7~%3BhiX7X~%3Byx9iBPfYHvu~_M33djcxbf~%3BX8x~_P4yfn~_N7~%3Be68T03hnkwzoMZ6pW035A5Hy7A5~%3BIHrm6aLA~-~-.bps.a.964079397320958&type=1&__tn__=HH-R
Comments