กิจกรรมวันตรุษจีน

โพสต์22 ม.ค. 2563 22:47โดยผู้ดูแลระบบ โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา
กิจกรรมวันตรุษจีน
ประธานในพิธีโดยท่านอาจารย์วิเชียร พงศ์ถาวรภิญโญ 
ท่านอาจารย์สมชาย ไพศาลพัฒนกิจ 
และคณะผู้บริหาร กล่าวให้โอวาทให้แด่ครูและนักเรียน
23 มกราคม 2563

   

   

   

   

https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJw9WFsSBDEEvNGWeLv~%3BxbZGp~%3BPZRYQmmJlwLx1p7ZNSvwE2H2~_tQ3wgT2ATyPMQC7A~%3B~_acf8~%3BAs7r645~_TxdiWu7~%3Bypehjye95FV55K7J89HyPOlce170f2vB7iXHyCOIBvPK4bv~%3BN~_~%3B4I93mIPr32jvtXqp1zs~_ulXD7ED014sf~_48n~_tfkV9PX~%3BtCezkflqG~%3BtXxVMP5ePqQfXn5dGP~_sPSnam4Cc~_rP6Nlc~%3BwKeRz0C~_jPmKE8BKvPzUob5u~%3BoX5Cu3Vz8tHmAAXsX3n891vuI~%3B5C4d~_UN8Rj954Ira~_7N0X4OPQv0A8Tv9y85Hv~%3BgzgJIY~%3Byftr48vg~_YJ~_UL8S~_OYnOny8phjv1nMN6yl6gKk~%3B0H~%3B8zNaTMf8x0M~_rn4L7NYlxvz459OlPbj5qyE~%3Bq8qX1MOzxPafpyt994F~%3BJf~%3Bry895vxgEW4uU3GG~%3BG1ovyfSf4D~%3BKfmSu3W~%3B9ZAvnDX76rh~%3BZr~_0EE~%3Be~_Nr~%3BvhrTeVeXjlxfjQv5TxlsB~%3Bo~%3B1pYKN8~_TrsXyX7~%3BkJvPHX2vccZ4q230zyvZ~_~%3B3hxHfOcSIR2jftx762bPNjw~%3B9jc3H8SKGf8xvRQLTfux7OnbzVeD7kO~%3Ba~%3BlLF~%3BlJlwJQX9Nk~%3BC3wX~_a52YCFefpz5rtn4qxj~%3BQJ~%3B9qGbzJXPjbTnASbz14nrj~%3Baj95E35gf9~_~%3BW~%3BUe5GPBr8uDy8fwvfdtu~%3BHGH~%3B75t~_Yvw74Z~%3BQP~%3BdrYrzu~%3BeVOvf3XCvhKXAtM~_~_Evy15hvr3~%3B1wD7z1~_gHwn4w8uVfZopY1x7n4aA~_jfU5B~%3BJ4OPd8X~%3BujW7~%3BG9zLoB8b3MQZ~%3BzYkNmOe3X8uwX8~%3B256~%3BtEG98yngn1j8t~_oN~_q8zHZK09vscpxMv8T~%3BVivo9BP1b24~_mNR53yhr1De43zL95vWfkw8t2y~_0yx~%3B7TI9o~_49lvOAaY~_9gm9~_8RXvsCU6wEW4q8fSt~%3B4W7Bf6LvfYN~_IfevhDP1x3fPB~_zyBKQ~%3BYd9qPtX~_K9vKs3BgP~_O3Lb0ttPrg~%3BtdTWtzcx~_OvL38fs6jvj232x~%3BL6Pr~%3BIX3~%3Brcl6ct7C~%3BfS1854zln~_5~%3Bf~%3BH2dd~_0fnkf~%3BPIfnFeeN57FPyH2P3~_YAfOM9mF~%3BCeD62Z9dA4gamfm49SdKf3Hop5ufg~%3Bdu7D~%3BPK7rzqsxXiwvychn5RfwTYiQ2Y~_rPxi934VeD~%3B7S~_t0sDXHz2bz7z75vcagK89xTziPtSqW78iN35F~%3BRnjU~%3Bvutxne71s~%3B3H9awZeRLw2cZ~%3B1r1J5nfLr904bx6fZH4f7SWrsv6fO~%3BIWd~_dICfv5gneudJ284PCebbdn4Y~_0ebBOQ3HgM~%3BQX4M80NvP247DUx7W0~%3BWz74hHuF58Kfkz3zzqUo5~_qMq~%3BXXEe~_hf6Nq~%3B~_2Mb3nPwPVvAX6e9hD9Jf3L9Pc8~%3BzPdz51tbbf0G68X2e8I6aB~%3B8H~%3BJvDX3mE99nxe~_zNvSDYD8w5OO8fAz8ef5hnz13v2yXfe8nhnjteT88wLfeHfk4zIfr5tvrYdt4hProD4f94ZvceazuPtdusKc8b9BnPfrut8b9pj0Q33lYgS9~%3Bvv3Civ3Cd75ZJf1JnBee3~%3B1KnPXxmVr9J9~%3B6rbt~%3Bd~_x7t2L~_AvNJ~_B5jv3etaC~_wH8ndjxrfZ8Xvsw6FfaF91HOxnmO~%3BB8SYr7D1X~_587kB9y7tv571xv~%3Bm~_hva83~%3BgjcuVFezufLDmfYvcDS87HyK1~%3BY~%3B~_L2nwb8xX7vWDJeR2ob3v81MdPTlN~%3BO35OU94bfzrjb~%3BjD~%3BhgD~%3Beff2NoXxje5cuY39ntalPMgsa~%3Bp3dc6Mf~_U8y~_P7Pn7PdO5~_60o~%3BU30J2V~%3BSt18KPnL3S8sWY~_p4J~%3B~_pcF~%3B9qPc~_Wjx~%3BDP4z3mSfiCnvf1~%3BYcF~_kB7A9A~%3Bvg99~%3BnchvPP~%3B2veQ8~%3BwL8GO9LxGeMD~%3BlW5juxnyj7d9bXL7LZHxL7oB7ihj~%3BB~_xr~_sP5z9n2GUX~%3BAx~%3BNn4A~%3BrH9~_Hxu~%3BDxvegnPE~%3BcPzvxQ~-~-.bps.a.954472864948278&type=1&__tn__=HH-R
Comments