ภาพกิจกรรมทัศนศึกษา สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบรูพา
วันที่ 16 สิงหาคม 2561