ปีการศึกษา 2563

 https://sites.google.com/a/sb-school.ac.th/sb-school/khaw-laea-prakas/kickrrmwanchelimphrachnmphrrsaphrabathsmdecphraceaxyuhawmhawchiralngkrnbdinthrthephywrangkur
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร
วันที่ 25 กรกฎาคม 2563


https://sites.google.com/a/sb-school.ac.th/sb-school/khaw-laea-prakas/phithimxbprakasniybatrkhorngkarkarsuksapheuxtxtankarchiyasephtidnideknakreiyndareprathesthiyradabprathmsuksachanpithi5
พิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติด
วันที่ 20 ตุลาคม 2563


https://sites.google.com/a/sb-school.ac.th/sb-school/khaw-laea-prakas/kickrrmkarsuksahaelngreiynrunxksthanthiradabchanxnubal1cepthihmubanchangphathya
กิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 
ระดับชั้นอนุบาล 1 cep 
ที่หมู่บ้านช้างพัทยา 
วันที่ 20 ตุลาคม 2563

https://sites.google.com/a/sb-school.ac.th/sb-school/khaw-laea-prakas/englishcampradabxnubal
English Camp ระดับอนุบาล
วันที่ 17 ธันวาคม 2563https://sites.google.com/a/sb-school.ac.th/sb-school/khaw-laea-prakas/kickrrmkhaythrrmaradabchanmathymsuksatxnplay
กิจกรรมค่ายธรรมะระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 
วันที่ 13 มีนาคม 2564

 


https://sites.google.com/a/sb-school.ac.th/sb-school/khaw-laea-prakas/kickrrmwanhiwkhru
กิจกรรมวันไหว้ครู
วันที่ 6 สิงหาคม 2563
https://sites.google.com/a/sb-school.ac.th/sb-school/prachasamphanth/khearwmphithilngnamkhwamrwmmuxthangkarsuksahxngreiynphanthmitrrongreiynmathymkheruxkhaythawprathesnsthabankarcadkarpayyaphiwathn
เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางการศึกษาห้องเรียนพันธมิตรโรงเรียนมัธยมเครือข่าย
ทั่วประเทศ ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
วันที่ 21 ตุลาคม 2563

https://sites.google.com/a/sb-school.ac.th/sb-school/khaw-laea-prakas/kickrrmneuxngniwankhlaywanphrabrmrachsmphphkhxngphrabathsmdecphrabrmchnkathibesrmhaphumiphlxdulydechmharachbrmnathbphitrwanchatilaeawanphxhaengchati
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ 
วันที่ 4 ธันวาคม 2563

https://sites.google.com/a/sb-school.ac.th/sb-school/khaw-laea-prakas/phithimxbrangwallaeawuthibatrneuxngnikickrrmwanmaehaengchati
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) มอบรางวัลและวุฒิบัตรเนื่องในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564


https://sites.google.com/a/sb-school.ac.th/sb-school/khaw-laea-prakas/kickrrmkheakhaylukseuxradabchanprathmsuksapithi3-1
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
วันที่ 19 มีนาคม 2564
https://sites.google.com/a/sb-school.ac.th/sb-school/khaw-laea-prakas/kickrrmwanchelimphrakeiyrtismdecphranangceasirikitiphrabrmrachininathphrabrmrachchnniphanpihlwng

กิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันที่ 11 สิงหาคม 2563


https://www.facebook.com/sawangboriboonwittaya.pattaya/
กิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 
ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
วันที่ 8,15 ตุลาคม 2563

https://sites.google.com/a/sb-school.ac.th/sb-school/khaw-laea-prakas/kickrrmkheakhaymakeawitiepradabchanprathmsuksapithi4
กิจกรรมเข้าค่าย Make A Wit / IEP 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4
วันที่ 17 ธันวาคม 2563     


https://www.facebook.com/sawangboriboonwittaya.pattaya/
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี 
ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
วันที่ 6 มีนาคม 2564


https://sites.google.com/a/sb-school.ac.th/sb-school/khaw-laea-prakas/phithimxbwuthibatrwichakarsansamphanth
พิธีมอบวุฒิบัตร
เนื่องในวันวิชาการสานสัมพันธ์
วันที่ 23 มีนาคม 2564