พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการเครือข่ายวิชาการ ระหว่างโรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา และ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี)

โพสต์4 ส.ค. 2565 22:46โดยผู้ดูแลระบบ โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา

ท่านอาจารย์นิติ เรืองรัตนากร ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียน

คุณวิเชียร พงศ์ถาวรภิญโญ รองผู้จัดการโรงเรียน

คุณสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร รองผู้จัดการโรงเรียน

คุณธีระ ฤทธิ์เกรียงไกร ผู้ทรงคุณวุฒิ

อาจารย์อรุณรัตน์ สวัสดิ์ชุติตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียน

และอาจารย์สมชาย ไพศาลพัฒนกิจ ผู้บริหารฝ่ายภาษาจีน

ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการเครือข่ายวิชาการ

ระหว่างโรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา และ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี)

กับ ดร.พีรพงษ์ พันธ์โสดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี)

และ อาจารย์นิตยา เสาหงษ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาขีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี)

วันที่ 5 สิงหาคม 2565
Comments