โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา เมืองพัทยา เข้ารับใบเกียรติบัตรผลการสอบ O -NET และNT สูงกว่าระดับค่าเฉลี่ยของประเทศ

โพสต์7 ส.ค. 2563 18:18โดยผู้ดูแลระบบ โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา
คุณวิเชียร พงษ์ถาวรภิญโญ รองประธานมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน 
และรองผู้จัดการ โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา เมืองพัทยา 
เข้ารับใบเกียรติบัตรผลการสอบ O -NET และNT
สูงกว่าระดับค่าเฉลี่ยของประเทศ 
และของสำนักการศึกษาเอกชนทุกกลุ่มสาระ จำนวน 6 รางวัล

   

   

   

   

   

        🚩วันที่ 7 สิงหาคม 2563 คุณวิเชียร พงศ์ถาวรภิญโญ รองประธานมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานและรองผู้จัดการโรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา ได้เข้ารับเกียรติบัตรผลการสอบ O-NET และ NT สูงกว่าระดับค่าเฉลี่ยของประเทศและสูงกว่าระดับค่าเฉลี่ยของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ ท้ังหมด 6 รางวัล ได้แก่

🎈 1. รางวัลโรงเรียนเอกชนที่มีคะแนนรายสาระในระดับประถมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศทุกสาระ จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2562

🎈 2. รางวัลโรงเรียนเอกชนที่มีคะแนนเฉลี่ยทุกรายวิชาในระดับประถมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าระดับสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2562

🎈 3. รางวัลโรงเรียนเอกชนที่มีคะแนนเฉลี่ยทุกรายวิชาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าระดับสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2562

🎈 4. รางวัลโรงเรียนเอกชนที่มีคะแนนเฉลี่ยทุกรายวิชาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าระดับสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2562

🎈 5. เด็กชายพลัฏฐ์ ชุ่มสากล โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา เป็นผู้สอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในการประเมินความสามารถด้านคณิตศาสตร์ จากการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562

🎈 6. เด็กชายฟลาวิโย เฟอเรตตี โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา เป็นผู้สอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในการประเมินความสามารถด้านคณิตศาสตร์ จากการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562


https://th-th.facebook.com/permalink.php?story_fbid=721547048407251&id=100016558876997&__tn__=K-R
Comments