แสดงความยินดีกับนักเรียน ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5               โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง นางสาวมุกนรีย์ ประทุมสวสัดิ์ นักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษา ปีที่ 5 ที่ได้ผ่านการคัดเลือก เพื่อรับทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนาธรรม ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นระยะเวลา 1 ปี