วันที่ 15 กรกฏาคม 2567


บริษัทไอมู่ ไทย เทคโนโลยี จำกัด

ได้เข้ามาจัดกิจกรรมมอบความรู้ให้แก่นักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

  ในหัวข้อ"ความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน"

นอกจากนี้ยังมีการแจกของรางวัลมากมาย

อาทิเช่น สีไม้ กล่องดินสอ และนาฬิกาไอมู่ ให้แก่นักเรียน พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกให้แก่ทางโรงเรียน


วันที่ 12 กรกฎาคม 2567

โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา
ได้จัดกิจกรรมตลาดนัดเด็กเดิน
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีการเรียนรู้
ในเรื่องของการขายและส่งเสริม #inspiration
ในการประกอบธุรกิจในอนาคต


วันที่ 25 มิถุนายน 2567


กลุ่มสาระภาษาไทย เนื่องในกิจกรรมวันสุนทรภู่
ได้มีการจัดนำกิจกรรม การปฏิรูปการศึกษาด้วยละครเข้ามาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการศึกษา

เพื่อเพิ่มการจดจำให้ชัดเจนกว่าการอ่าน การคิดวิเคราะห์ พร้อมทั้งสอดแทรกจริยธรรม ภาษา วัฒนธรรม สอดคล้องกับเนื้อหาการเรียนรู้ของผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 6

วันที่ 24 มิถุนายน 2567


ดร.เนตรชนก วิภาตะศิลปิน หัวหน้าสายงานกลยุทธ์องค์กรและด้านการศึกษา บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น และคณะหน่วยงานทรูคลิกไลฟ์ ได้เข้าแนะนำ ภาพรวมการดำเนินงานของทรูในด้านการศึกษา กับโรงเรียนสว่าง

พร้อมทั้งได้พูดคุย เกี่ยวกับห้องปฏิบัติการ steamlab กับการพัฒนาหลักสูตรให้เด็กมีทักษะในศตวรรษที่ 21 การรับมือการศึกษาในยุค AI และการเตรียมหลักสูตรการสอนที่เป็นมาตรฐานสากล

วันที่ 20 มิถุนายน 2567


ฝ่ายภาษาจีนและห้องเรียนขงจื่อ

ได้พานักเรียนเข้าร่วมแข่งขันประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีน รอบคัดเลือกตัวแทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และผลการแข่งขัน คือ เด็กหญิงพรทิวา แสนถัง นักเรียนชั้น ม.3/3

ได้เป็นตัวแทนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เข้าแข่งขันรอบตัวแทนประเทศไทยต่อไป


วันที่ 20 มิถุนายน 2567


จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567

นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 - มัธยมศึกษาปีที่ 6

ณ หอประชุมใหญ่ชั้น2 อาคารแปดเซียน

โดยมีตัวแทนนักเรียนขึ้นมอบพานไหว้ครู

ให้แก่คณะผู้บริหารและคณะครู

เพื่อให้นักเรียนแสดงออกถึงความเคารพรัก

และระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์

                                                                                         - SAWANGBORIBOONWITTAYA  SCHOOL -